Le Mandukhai

1369002922 - Restaurant at Houdilcourt